Kredītu brokeris - profesionālis, kurš Tavā vietā kārto attiecības ar banku.
LatviešuRussian

SIA Lucrum Novus privātuma politika

SIA Lucrum Novus privātuma politikas mērķis ir sniegt privātpersonai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Mājaslapas adrese ir www.kreditubrokeris.lv (turpmāk tekstā – mājaslapa).

Datu pārzinis un kontaktinformācija

1. Mājaslapas lietotāju, turpmāk – Klientu, personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Lucrum Novus, vienotās reģistrācijas Nr.40103700683, juridiskā adrese Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128.

2. SI Lucrum Novus kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir info@kreditubrokeris.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties datu apstrādes pārziņa juridiskajā adresē norādītajā darba laikā, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar sī dokumenta 19.punktu.

3. Mājaslapā minētos pakalpojumus nodrošina SIA Lucrum Novus, kas ir gan datu pārzinis, gan apstrādātājs. Ja starp SIA Lucrum Novus un Klientu tiek noslēgts līgums par pakalpojuma nodrošināšanu, tiek uzskatīts, ka līgumslēdzējpuse, kura pirmā iniciē persondatu  nodošanu otrai pusei, uzskatāma par pārzini - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, izpratnē. Ar Klientu noslēgtā Līguma izpildes ietvaros SIA Lucrum Novus uzskatāms par apstrādātāju.

Dokumenta piemērošana

4. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. 5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod SIA Lucrum Novus jebkādu informāciju (tajā skaitā, galvinieki, ķīlas devēji, laulātie, kontaktpersonas, u.c.);

6. SIA Lucrum Novus rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (mājaslapā, papīra vai elektroniskā formātā, vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

8. SIA Lucrum Novus apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

8.1. Pakalpojumu sniegšanai:

- Klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
- Klientu apkalpošanai;
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- Klientu lojalitātes celšanai;
- maksājumu un norēķinu administrēšanai;
- parādu atgūšanai un piedziņai;
- mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
- biznesa plānošanai un analītikai:
- plānošanai un uzskaitei;
- atskaišu sagatavošanai;

8.2. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. SIA Lucrum Novus apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

9.1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
9.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA Lucrum Novus saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
9.3. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
9.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA Lucrum Novus un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA Lucrum Novus leģitīmās (likumīgās) intereses;

10. SIA Lucrum Novus likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

10.1. veikt komercdarbību;
10.2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
10.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
10.4. saglabāt Klienta veiktos pieprasījumus, tai skaitā pieteikumus, iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, kas iesniegti mājaslapā, un citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz SIA Lucrum Novus biroju un /vai Klienta kontaktpersonai;
10.5. analizēt mājaslapas lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
10.6. segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
10.7. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
10.8. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
10.9. novērst krāpniecību;
10.10. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
10.11. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
10.12. nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitāti;
10.13. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
10.14. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
10.15. informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

11. SIA Lucrum Novus apstrādā Klienta datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
12. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA Lucrum Novus var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, piedāvājumu izsūtīšana. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA Lucrum Novus sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus, attiecīgie partneri ir uzskatāmi par SIA Lucrum Novus datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Lucrum Novus ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
13. SIA Lucrum Novus sadarbības partneri (bankas un licencēti nebanku sektora finanšu iestādes) uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA Lucrum Novus un no no normatīvajiem dokumentiem izrietošajām prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei.

Personas datu aizsardzība

14. SIA Lucrum Novus aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

- Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
- Ugunsmūri;
- Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
- Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

15. SIA Lucrum Novus neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

- attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
- saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Lucrum Novus likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA Lucrum Novus likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums.

16. SIA Lucrum Novus glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
- kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Lucrum Novus vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
- kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

17. Pēc tam, kad 16. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

18. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi

19. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Lucrum Novus veikt to savu datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Lucrum Novus likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Lucrum Novus pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

20. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

- kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Lucrum Novus vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
- elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;
- rakstveida formā pašrocīgi parakstītu iesniegumu un iesniedzot to SIA Lucrum Novus juridiskajā adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina Klienta identitāti.

21. SIA Lucrum Novus atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto adresi vai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

22. SIA Lucrum Novus nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

23. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze) var dot SIA Lucrum Novus mājaslapā www.kreditubrokeris.lv, SIA Lucrum Novus pakalpojumu pieteikšanas formās.

24. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot savu atteikumu uz e-pastu info@kreditubrokeris.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
25. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
26. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar klientu

27. SIA Lucrum Novus veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru un e-pasta adresi).

28. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Lucrum Novus veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu sniegšanas noteikumu saskaņošana, informācija par projekta statusu u.c.).

Komerciāli paziņojumi

29. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Lucrum Novus un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA Lucrum Novus veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

30. Piekrišanu SIA Lucrum Novus un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot SIA Lucrum Novus pakalpojumu pieteikšanas formās mājaslapā www.kreditubrokeris.lv

31. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

- nosūtot e-pastu uz adresi info@kreditubrokeris.lv;
- izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

32. SIA Lucrum Novus pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām un organizatoriskām iespējām, kas var būt līdz divām darba dienām.

33. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA Lucrum Novus var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Sīkdatņu apstrāde

34. SIA Lucrum Novus mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

35. SIA Lucrum Novus mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Lucrum Novus nenes atbildību.

Citi noteikumi

36. SIA Lucrum Novus ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, norādot tā spēkā stāšanās datumu un ievietojot to SIA Lucrum Novus mājaslapā.
37. SIA Lucrum Novus nodrošina Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA Lucrum Novus mājaslapā.

Tālr. 29214289

info@kreditubrokeris.lv

Mūsu misija ir palīdzēt gan fiziskām, gan juridiskām personām risināt finansējuma piesaistes vai aktīvu iegādes jautājumus. Mēs pārzinām Latvijas kredītiestāžu politiku un zinām īsāko, ātrāko un drošāko ceļu uz aizdevumu dzīvokļa iegādei vai līzingu ražošanas iekārtām.

Arīdzan jau problemātisku kreditēšanas vai īpašuma tirdzniecības darījumu risināšana ietilpst mūsu darbības lokā. Apsolām, ka sadarbību ar mums jūs novērtēsiet ar augstāko atzīmi.